MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi
belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


2.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde
yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar
geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
2.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır


3. GENEL HÜKÜMLER


3.1. ALICI, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından
evvel, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen
ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet
sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre
içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
3.3. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal
mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini
koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
3.4. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı
bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.5. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı
olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme
konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi
kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından
Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde
nakliye gideri Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait olacak şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3.8. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve
tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme
konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal
edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesini Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından
siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili
bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin
ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen
banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra
kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta,
SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu
sözleşmeyi kabul etmekle Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
3.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı
mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden
sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade
edilmelidir.
3.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte
kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte
kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı
ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak
olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
siparişi iptal etme hakkını haizdir.
3.12. ALICI, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.13. ALICI, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine
riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
3.14. ALICI, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu,
genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva
atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
3.15. Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait internet sitesinin üzerinden, kendi kontrolünde olmayan
ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler
ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link
verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
3.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen
sorumlu olup, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından
dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


4. CAYMA HAKKI


4.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bildirmek şartıyla ürünün hatalı çıkması halinde https://www.fame.com.tr/ sitemiz üzerinden iade talebi oluşturabilirsiniz. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

4.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde
bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış
olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,
4.2. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun
düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI
kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
4.2. b) İade formu,
4.2. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi
gerekmektedir.
4.2 d) Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade
almakla yükümlüdür.
4.2. e) Sipariş edilen mal kullanılmışsa iade edilemez. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır. Paketi açılmış ve kullanılmış ürünler hijyen koşulları gereği iade alınamaz.
4.2. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenen
kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

4.2 g)  İndirimli ürünlerde değişim ve iade bulunmamaktadır. 

4.3. https://www.fame.com.tr/ sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünün değişimi yapılmamaktadır. Ürün iade alınarak tekrar sipariş verilmesi gerekmektedir. Ürün kusurlu ise iade ettiğiniz üründen kargo ücreti kesilmez ve ürün bedeli tam olarak hesabınıza yansıtılır. Tekrar sipariş vererek ürün değişimini bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

Aras Kargo Müşteri Kodumuz

2015348851301

***TÜM İADE KARGOLARINIZI GÖNDERİCİ ÖDEMELİ OLARAK GÖNDERMENİZ GEREKMEKTEDİR. KARGO ÜCRETİ ÖDENEN İADELERİN GERİ ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR.


5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo
ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik
sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım
programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış
olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına
başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile
kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve
kullanılmamış olmaları gerekir.


6. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI


ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi
çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi
halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Fameİstanbul Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nın uğradığı zarar ve
ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder


7. YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
2. a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
3. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda
il tüketici hakem heyetleri,
4. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il
tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki
uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.


8. YÜRÜRLÜK


ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Fameİstanbul
Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup
kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.